Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.


Algemene voorwaarden Forum Notariaat, gevestigd te Groningen

1. Forum Notariaat valt onder de verantwoordelijkheid van ťťn notaris.

2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW door Forum Notariaat aanvaard.

3. Ook voor werkzaamheden die worden verricht, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariŽle akte, vallen onder de opdracht. Forum Notariaat is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliŽnt te declareren op basis van de bestede uren te vermenigvuldigen met het door Forum Notariaat gehanteerde uurtarief, tenzij tussen de opdrachtgever en Forum Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

5. De notarissen verbonden aan Forum Notariaat zijn lid van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

6. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Forum Notariaat aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Forum Notariaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

7. Indien een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Forum Notariaat . Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

8. Indien door Forum Notariaat geen opdrachtbevestiging van de opdrachtgever is ontvangen, impliceert het in ontvangst nemen van een namens Forum Notariaat op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte het verleend zijn van een opdracht aan Forum Notariaat.

9. Bij het inschakelen van derden zal Forum Notariaat hierover zoveel mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever. Forum Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

10. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Forum Notariaat gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

11. Forum Notariaat is bevoegd, indien de aan een opdracht verbonden werkzaamheden langer lopen dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliŽnt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliŽnt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliŽnt.

12. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook http://www.knb.nl/
 
13. Op de dienstverlening door Forum Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is Forum Notariaat onder meer verplicht:

- voorafgaand aan de dienstverlening opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren;

- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijk situatie of transactie voordoet.

14. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Forum Notarissen alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Forum Notariaat werkzaam zijn.

15. Een vordering op Forum Notariaat vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Forum Notariaat betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

16. Op de rechtsverhouding tussen Forum Notariaat en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.